Opći uvjeti poslovanja 2018

Opći uvjeti poslovanja 4Pis Design d.o.o., 10430 Samobor, Svetonedeljska 19/a

Ovi Opći uvjeti poslovanja detaljno uređuju odnose između Prodavatelja i Kupca glede Proizvoda i Usluga.
Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca, osim ako nisu u cijelosti ili djelomično izričito isključeni pisanim ugovorom između Prodavatelja i Kupca, odnosno ako pojedina pitanja u pisanom ugovoru između Prodavatelja i Kupca nisu uređena drukčije. Opći uvjeti poslovanja Kupca ili treće strane ne primjenjuju se na ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca, osim ako Prodavatelj pisanim putem ne potvrdi njihovu primjenu u pojedinom slučaju.

Ovi Opći uvjeti poslovanja, zajedno s Ponudom i Narudžbom predstavljaju cijeli Ugovor između Ugovornih strana te zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane dogovore ili dokumente razmijenjene između Kupca i Prodavatelja u vezi s nabavom Proizvoda odnosno Usluga.

Pojmovi pisani velikim početnim slovom u ovim Općim uvjetima poslovanja imaju značenje kako slijedi:

Prodavatelj: 4Pis Design d.o.o., 10430 Samobor, Svetonedeljska 19/a;
Kupac: Kupac koji predaje Narudžbu Prodavatelju;
Ugovor: Ovi Opći uvjeti poslovanja zajedno s Ponudom i Narudžbom;
Ponuda: Dokument koji Prodavatelj predaje Kupcu kako bi primio Narudžbu;
Narudžba: Dokument kojim Kupac potvrđuje prihvat Ponude Prodavatelja, a temeljem čega Kupac od Prodavatelja naručuje Proizvod i/ili Uslugu;
Ugovorna strana: Kupac i/ili Prodavatelj, zajedno: Ugovorne strane;
Proizvod: Roba specificirana u Ponudi odnosno Narudžbi;
Usluga: Usluga specificirana u Ponudi odnosno Narudžbi;
Predmet isporuke: Cijeli opseg Ponude i Narudžbe.

1. UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

1.1. Svaka Ponuda Prodavatelja je neobvezujuća, osim ako je u Ponudi izričito navedeno da je ista obvezujuća.
Svaku Ponudu Prodavatelja potrebno je potvrditi od strane Kupca.
Narudžbu od strane Kupca Prodavatelj može prihvatiti u roku od 10 (deset) dana od primitka iste.
1.2. Za sadržaj Ugovora – naročito cijenu, obujam usluga, kvalitetu usluga, vrijeme usluga, rokove i komercijalne uvjete – mjerodavna je Prodavateljeva Ponuda. Usmeni dogovori ili odobrenja prije sklapanja Ugovora nisu obvezujući i zamjenjuju se Ugovorom. Naknadne izmjene Ugovora vrijede samo ako ih Prodavatelj pisanim putem potvrdi.
1.3. Dokumenti koji čine sastavni dio Ponude, kao kopije, skice, podaci o težini ili mjeri su samo približni te nisu obvezujući, ukoliko u istima nije isključivo navedeno da su obvezujući. Prodavatelj zadržava pravo na izmjene konstrukcije, tehničkih karakteristika ili načina izvođenja radova. Bez pisane suglasnosti Prodavatelja dokumenti koje je Prodavatelj dostavio Kupcu ne smiju biti učinjeni dostupnim trećim stranama ili se umnožavati.
1.4. Obveza Prodavatelja je da izvrši Kupcu isporuku Proizvoda u skladu s ugovorenim uvjetima te s rokom nabave sirovog materijala i baznim materijalima potrebnim za proizvodnju Proizvoda koji je predmet Ugovora. Ako isporuku nije moguće izvršiti na vrijeme Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti Kupca. Prodavatelj je u tom slučaju ovlašten odustati od Ugovora, a u slučaju takvog odustanka Kupcu će izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
1.5. Kupac je obvezan ishoditi sve dozvole potrebne za postavljanje Proizvoda odnosno obavljanje Usluga.
1.6. Kupac je dužan osigurati uzemljenje nadstrešnice.

2. CIJENE I PLAĆANJE

2.1. Cijene u Ponudi su izražene bez popusta, transporta, pakiranja robe i poreza na dodanu vrijednost, osim ako u Ponudi nisu posebno izražene te stavke.
2.2. Ukoliko nije drukčije ugovoreno između Kupca i Prodavatelja, plaćanje za Proizvod i/ili Uslugu će se vršiti sljedećim redoslijedom: 50 % prilikom Narudžbe, 50 % prije isporuke. Za rezervne dijelove, uslugu servisa i sl. vrijede uvjeti koji su posebno navedeni u Ponudi Prodavatelja.
2.3. Ukoliko Kupac nije izvršio dogovorenu uplatu ili nije platio na vrijeme, Prodavatelj mu može produljiti rok za ispunjenje Ugovora. Ukoliko Kupac ne izvrši uplatu prije isteka navedenog roka, Prodavatelj može raskinuti ugovor te u tom slučaju Prodavatelj osim primljenih 50% ugovorene cijene prilikom Narudžbe može tražiti Kupca da mu isplati stvarno nastale troškove.
2.4. Ukoliko Prodavatelj nakon sklapanja Ugovora sazna da u odnosu na Kupca ili na poslovanje u njegovoj zemlji postoje okolnosti koje bi mogle na bilo koji način ugroziti sigurnost ostvarenja Prodavateljevih prava iz Ugovora, Prodavatelj ima pravo tražiti Kupca dodatnu uplatu u obliku avansa, odnosno drugo odgovarajuće osiguranje. Ako Kupac ne ispuni zahtjeve Prodavatelja u roku koji je Kupcu ostavljen od strane Prodavatelja, Prodavatelj zadržava pravo raskida Ugovora.

3. ROK ISPORUKE I KAŠNJENJE ISPORUKE

3.1. Rok isporuke počinje teći od primitka Narudžbe i ugovorene uplate od strane Kupca. Ukoliko nije naveden drugi rok isporuke, primjenjuje se rok od 8 (osam) tjedana od dana primitka Narudžbe, ako je u tom trenutku zaprimljena sva dokumentacija, pribavljena odobrenja, kao i uplata koju je Kupac dužan izvršiti.
3.2. Smatra se da je isporuka izvršena u roku nakon što se Kupac obavijesti o spremnosti za slanje. Proizvod se šalje dogovorenom logističkom službom, na trošak Kupca, ukoliko Prodavatelj robu ne može osobno isporučiti ili ju Kupac nije osobno preuzeo u sjedištu Prodavatelja.
3.3. Rok isporuke se produljuje ukoliko dođe do izvanrednih i nepredviđenih situacija, o čemu će Prodavatelj pismeno obavijestiti Kupca.
3.4. Djelomična isporuka Proizvoda i djelomično izvršenje Usluge je moguće, ukoliko je u skladu s ispunjenjem svrhe Ugovora, a ostatak isporuke je osiguran i Kupcu ne stvara dodatan trošak.
3.5. Ukoliko se isporuka odgađa po nalogu Kupca, ista može biti odgođena najviše za razdoblje od 2 (dva) tjedna, a ako ni nakon isteka tog roka Kupac ne preuzme robu, Prodavatelj zadržava pravo Predmet isporuke dalje proslijediti drugoj stranci.

4. RIZIK I PRIMOPREDAJA

4.1. Rizik prelazi sa Prodavatelja na Kupca najkasnije s predajom robe špediteru, prijevozniku ili trećoj osobi koja je određena za preuzimanje robe, čak i ako je Prodavatelj preuzeo troškove slanja ili odvoza robe.
4.2. Kupac ima pravo osigurati Proizvod i dok se još nalazi kod Prodavatelja, protiv krađe, požara, poplave i ostalih rizika protiv kojih se može osigurati nakon obavijesti o dovršetku Proizvoda.

5. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

5.1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na isporučenom Proizvodu sve dok Kupac u potpunosti ne plati ugovorenu cijenu. U tom slučaju Kupac je dužan pažljivo se odnositi prema Predmetu isporuke te ga je dužan do konačne isplate ugovorne cijene o vlastitom trošku osigurati od krađe, požara, poplave i ostalih rizika u korist Prodavatelja.
5.2. Kupac je ovlašten Predmet isporuke prodati dalje trećim osobama tek nakon potpune isplate ugovorene cijene Prodavatelju, s tim da, ukoliko do takve prodaje dođe unutar garantnog roka, mora o istoj obavijestiti Prodavatelja pismenim putem.

6. GARANCIJA

6.1. Prodavatelj daje garanciju za sve nedostatke Proizvoda o kojima je Prodavatelj u okviru garantnog roka obaviješten pisanim putem te će iste otkloniti bez troškova za Kupca ako su ispunjeni uvjeti iz ovog članka. Dijelove s nedostacima Kupac mora vratiti Prodavatelju na zahtjev Prodavatelja. Ukoliko otklanjanje nedostataka nije moguće na način da se osigura ugovorena kvaliteta Proizvoda, Prodavatelj i Kupac će dogovoriti prihvatljivi način rješenja predmetne situacije. Ukoliko je Kupcu prihvatljivo, nedostaci se mogu otkloniti korištenjem drugih dijelova ili rješenja iz prodajnog programa Prodavatelja.
6.2. Garantni rok u slučaju redovnog korištenja Proizvoda odnosno Usluga vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke.
Kupac je dužan sve nedostatke prijaviti Prodavatelju pisanim putem u skladu sa zakonskim rokovima.
6.3. Garantni rok iz stavka 6.2. ne vrijedi u slučaju nastanka neuobičajenih okolnosti na stani Kupca kao primjerice kod: nečišćenja snijega s nadstrešnice, udara automobila u nadstrešnicu, dorađivanja nadstrešnice bez dozvole Prodavatelja, premještanja nadstrešnice na novu poziciju bez znanja Prodavatelja ili u sličnim okolnostima. U tim slučajevima Prodavatelj ne snosi odgovornost ako nastanu ljudske žrtve ili materijalna šteta.
6.4. Garantni rok iz stavka 6.2. ne vrijedi za pravo naknade štete Kupcu u slučaju iz stavka 7.1.
6.5. Bez pisane suglasnosti Prodavatelja, Kupac ne smije sam ukloniti eventualne nedostatke ili dozvoliti trećim osobama da uklanjaju iste, s tim da navedeno ne vrijedi u hitnim slučajevima kada je u pitanju ugrožavanje ljudskog života, radi obrane od velikih šteta ili se kasni sa otklanjanjem kvara, ali u tim slučajevima Prodavatelj mora biti pismeno obaviješten. Ukoliko Kupac otklanja nedostatke sam ili po ovlaštenoj trećoj osobi, Kupac ima pravo na naknadu troškova nastalih za uklanjanje nedostataka uz predočenje predviđenih troškova za te radove i pisano odobrenje istih od strane Prodavatelja.
6.6. Prodavatelj ne daje garanciju te Kupac sam snosi troškove ako:
– Kupac promijeni Predmet isporuke bez suglasnosti Prodavatelja ili dozvoli da ga treće osobe mijenjaju;
– Predmet isporuke nije postavljalo osoblje Prodavatelja;
– Kupac udari u Predmet isporuke automobilom ii nekim drugim predmetom;
– Kupac bez odgađanja ne očisti krov od napadalog snijega (koji pokrov ne smije biti deblji od 30 cm);
– Dođe do vremenskih neprilika, npr.bočnih naleta tuče i oštećenja automobila, grmljavine, olujnog vjetra, elementarne vremenske nepogode…
– Kupac ne angažira Prodavatelja da jednom godišnje obavi pregled i održavanje Predmeta isporuke;
– Kupac se nije pridržavao Prodavateljevih uputa za korištenje i održavanje ili je Predmet isporuke korišten ili postavljen neprikladno;
– Predmetom isporuke nije rukovao stručni i obrazovani kadar;
– Dođe do uobičajene istrošenosti.

6.7. Prodavatelj ne daje garanciju za dijelove koje nije proizveo, npr. sve električne i elektronske dijelove. Za takve dijelove Prodavatelj daje garanciju samo u opsegu u kojem je on dobio garanciju od strane dobavljača/proizvođača.
6.8. Kupac mora pravovremeno, prije sklapanja Ugovora, upozoriti Prodavatelja ako bi Predmet isporuke bio izložen neuobičajenim okolnostima (npr. klizište…). Ako Kupac ne dostavi odgovarajuće pismeno očitovanje o tome, Kupac preuzima sav rizik.

7. ODGOVORNOST

7.1. Prodavatelj odgovara za štetu samo u slučaju namjere i grube nepažnje.
7.2. Za proizvode koje isporuči Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijedi garantni rok koji je naveden u članku 6.
7.3. Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke Predmeta isporuke i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili ograničeno.
7.4. Opis proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuje kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u listama i ponudama Prodavatelja su samo približne i mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljeno prema odgovarajućim normama. Prodavatelj će u Ponudi navesti sve točne podatke.
7.5. U slučaju štete nastale zbog obične nepažnje, Prodavatelj odgovara samo za povrede značajnijih prava i obveza, koje proizlaze iz prirode Ugovora i čija povreda ugrožava ostvarivanje svrhe Ugovora. U svemu ostalom je isključena odgovornost Prodavatelja.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom i važećim zakonima Republike Hrvatske.
8.2. Opći uvjeti poslovanja objavit će se na način da budu dostupni Kupcu i na internet stranici Prodavatelja.
8.3. Svaki eventualni spor Ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem- sporazumom. U suprotnom Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
8.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Samoboru, 01.12.2018.